Algemene Voorwaarden

Versie december 2020

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Kuraga: de eenmanszaak Kuraga Management en advies, gevestigd aan de Hof der Herinnering 14, 3823 WV te Amersfoort, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69968896.

Client: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die een opdracht verstrekt aan Kuraga en/of waaraan Kuraga een offerte heeft uitgebracht.

Overeenkomst/Opdracht: het geheel van mondelinge en/of schriftelijke afspraken waarbij Kuraga zich jegens Client verbindt om bepaalde werkzaamheden te verrichten.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle offertes, aanbiedingen, opdrachten, opdrachtbevestigingen en vervolgopdrachten tussen Kuraga en Client en op alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee verbandhoudende rechtsbetrekkingen.

2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen en gelden slechts voor de Opdracht waarop zij expliciet van toepassing zijn verklaard.

2.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Client worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij de (gedeeltelijke) toepasselijkheid daarvan naast de toepasselijkheid van deze voorwaarden schriftelijk tussen partijen wordt overeengekomen.

2.4 Indien één of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig blijken te zijn of vernietigd worden, dan wordt de betreffende bepaling vervangen door een bepaling waarvoor dit niet geldt en die zo min mogelijk afwijkt van de nietige of vernietigde bepaling en blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

2.5 Wanneer gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze algemene voorwaarden op enig punt en/of onderdeel stilzwijgend werd toegestaan, laat het onverlet de rechten van Kuraga alsnog directe en strikte naleving van deze algemene voorwaarden te eisen.

2.6 Kuraga is bevoegd wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding, behalve ten aanzien van vóór die datum overeengekomen opdrachten. Kuraga zal de gewijzigde algemene voorwaarden tijdig aan Client toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens Client in werking, zodra hem de wijziging is medegedeeld of kenbaar geworden, behalve ten aanzien van lopende opdrachten.

2.7 Deze algemene voorwaarden zijn te verkrijgen via info@kuraga.nl of www.kuraga.nl.

3. Aanvang en duur overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van Kuraga zijn vrijblijvend. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen, zodra Client de opdracht schriftelijk heeft bevestigd door ondertekening van de offerte, dan wel na ondertekening van een separate overeenkomst.

3.2 Voordat de overeenkomst tot stand is gekomen behoudt Kuraga zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren en is niet aansprakelijk voor eventuele schade, die direct dan wel indirect uit deze weigering ontstaat.

3.3 Iedere opdracht/overeenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd en eindigt van rechtswege door het verstrijken van de duur van de opdracht, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4. Uitvoering overeenkomst

4.1 Kuraga heeft een inspanningsverplichting om de opdracht uit te voeren naar beste inzicht en vermogen.

4.2 Kuraga zal de werkzaamheden naar eigen inzicht verrichten en zal tijdstip en tijdsduur van de werkzaamheden naar eigen inzicht vaststellen en inrichten.

4.3 Kuraga is gerechtigd om bij de uitvoering van de Opdracht of Overeenkomst derden in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen en algemene voorwaarden van deze derden mede namens Client te aanvaarden.

4.4 Kuraga is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derden.

5. Levertijd

5.1 De opdracht zal worden uitgevoerd binnen de in overleg met Client in de Opdracht vermelde termijn, tenzij zulks onmogelijk blijkt. Indien overschrijding van de termijn dreigt, is Kuraga verplicht zo spoedig mogelijk in overleg te treden met Client.

5.2 Termijnen waarbinnen de opdracht en bijbehorende werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk hebben vastgelegd. Door het verstrijken van een door partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk als fataal gekwalificeerde termijn, raakt Kuraga niet in verzuim.

5.3 Indien Client in de overeengekomen tijdsplanning dan wel in de opzet en/of inhoud van het onderzoek of behandeling een wijziging wenst aan te brengen, zal Client daartoe tijdig in overleg treden met Kuraga.
Kuraga zal aan de gewenste wijzigingen meewerken, mits zulks in redelijkheid van Kuraga kan worden verlangd en hierover en over de kosten die in redelijkheid extra kunnen worden berekend, dan wel in redelijkheid in mindering kunnen worden gebracht, overeenstemming wordt bereikt.

5.4 In geval Kuraga meer werkzaamheden moet verrichten dan in het aan de Opdracht ten grondslag liggende onderzoeksvoorstel is voorzien, zullen partijen hierover in overleg treden. De door Kuraga te verrichten aanvullende werkzaamheden komen voor rekening van Client.

6. Informatie

6.1 Client staat er voor in dat alle gegevens en bescheiden, welke naar het oordeel van Kuraga noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht of waarvan Client begrijpt of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn, tijdig aan Kuraga worden verstrekt.

6.2 Client staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens en bescheiden. Tevens staat Client er voor in dat hij gerechtigd is alle aan Kuraga verstrekte gegevens en bescheiden voor de opdracht te doen aanwenden.

6.3 Indien de voor de uitvoering van de opdracht en/of overeenkomst benodigde gegevens en bescheiden niet, niet tijdig, of niet behoorlijk aan Kuraga ter beschikking zijn gesteld, danwel onjuistheden bevatten, heeft Kuraga het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, zonder dat Kuraga hierdoor gehouden is tot enige schadevergoeding, en waarbij Kuraga de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan Client in rekening te brengen.

6.4 Kuraga is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Kuraga is uit gegaan van door Client verstrekte gegevens en bescheiden.

7. Geheimhouding en beveiliging

7.1 Kuraga zal geheimhouding betrachten met betrekking tot alle vertrouwelijke informatie van Client die zij in verband met de opdracht of overeenkomst aan Kuraga wordt verstrekt of Kuraga bekend wordt bij de uitvoering van de werkzaamheden.

7.2 De geheimhoudingsplicht geldt niet voor zover wettelijke of beroepsregels een informatieplicht opleggen aan Kuraga of wanneer zij voor zichzelf optreedt in een tucht­, civiele of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

7.3 Kuraga zal deze geheimhoudingsverplichting opleggen aan de bij de uitvoering van de werkzaamheden ingeschakelde derde(n).

7.4 Met betrekking tot persoonsgegevens handelt Kuraga in overeenstemming met haar privacystatement dat via de website www.kuraga.nl en ten kantore van Kuraga ter inzage ligt en waarvan op verzoek een kopie wordt verstrekt.

7.5 Client is gehouden de privacybelangen van de respondenten te waarborgen. Client is enkel gerechtigd de na het onderzoek verkregen onderzoeksuitkomsten aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele personen. Client draagt er zorg voor dat de deelname, weigering tot deelname of resultaten van het onderzoek geen invloed zullen hebben op de beoordeling van arbeidsprestaties van werknemers, noch andere nadelige invloed zal hebben op de arbeidsrelaties.

7.6 Kuraga spant zich tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen om vertrouwelijke informatie –waaronder persoonsgegevens­ te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies.

7.7 Ondanks de door Kuraga genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat anderen er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of vertrouwelijke informatie, waaronder persoonsgegevens, voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. Kuraga kan hiervoor nooit op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld.

7.8 Werknemers van Kuraga alsmede door Kuraga ingeschakelde derden, die toegang hebben tot vertrouwelijke informatie, zullen worden gehouden aan een geheimhoudingsbeding. Kuraga aanvaardt echter op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de vertrouwelijke informatie door derde(n).

7.9 Kuraga is niet aansprakelijk voor het niet naleven van de geldende wet­ en/of regelgeving (waaronder de privacywetgeving) door deze derde(n).

8. Intellectueel eigendom

8.1 De uitvoering van de opdracht behelst geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten. Kuraga behoudt zich alle rechten voor op alle in het kader van de opdracht vervaardigde en gebruikte producties, zoals onder andere: onderzoeksvoorstellen, kostenopgaven, offertes, onderzoeksmateriaal, modellen, technieken, vragenlijsten, instrumenten, software, onderzoeksverslagen, rapportages, adviezen en andere geestesproducten van Kuraga, een en ander in de ruimste zin van het woord.

8.2 Het is Client niet toegestaan (enig onderdeel van) het in lid 1 genoemde materiaal zonder de toestemming van Kuraga ter kennis van derden te brengen. Client mag onderzoeksverslagen, rapportages en adviezen voor intern gebruik reproduceren en aanwenden.

9. Betalingsvoorwaarden

9.1 Voor de uit hoofde van de Opdracht tussen Client en Kuraga verrichte werkzaamheden is Client aan Kuraga een vergoeding verschuldigd, conform hetgeen vermeld is in de Opdracht of opdrachtbevestiging.

9.2 Betaling dient te geschieden in euro’s door middel van overmaking ten gunste van een door Kuraga aan te wijzen bankrekening. Uitsluitend betalingen aan Kuraga zelf werken bevrijdend.

9.3 Alle door Kuraga opgegeven tarieven zijn exclusief de wettelijk vastgestelde 21% B.T.W. en exclusief 0,36 eurocent per km reiskosten (indien er geen andere afspraken over reiskosten zijn gemaakt).

9.4 Indien Client niet binnen de gestelde termijn van 30 dagen betaalt, is Client door het enkele verloop van die termijn in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Client is alsdan aan Kuraga de wettelijke (handels)rente verschuldigd over het niet betaalde factuurbedrag vanaf de vervaldag van het betreffende factuurbedrag tot de datum van algehele voldoening, zulks onverminderd het recht van Kuraga op wettelijke schadevergoeding.

9.5 Indien Client niet binnen de gestelde termijn van 30 dagen betaalt, is Kuraga gerechtigd de opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen en haar werkzaamheden uit hoofde van de Opdracht met onmiddellijke ingang te staken, zulks met behoud van alle uit de opdracht voortvloeiende rechten.

9.6 Indien Client niet binnen de gestelde termijn van 30 dagen betaalt, of in geval de Client een particulier is, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf niet binnen de termijn van 30 dagen na aanmaning betaalt, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijgen van betaling voor rekening van Client.

9.7 Betalingen van Client strekken primair ter voldoening van de verschuldigde rente alsmede van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en worden vervolgens in mindering gebracht op de oudste uitstaande vordering.

10. Klachten

10.1 Klachten over de factuur of met betrekking tot de verrichte werkzaamheden dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van het stuk of de informatie waarover wordt geklaagd dan wel binnen 30 dagen na ontdekken van het gebrek, indien Client aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder had kunnen ontdekken, schriftelijk aan Kuraga kenbaar worden gemaakt.

10.2 Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op

10.3 Wanneer een klacht gegrond is, heeft Kuraga de keuze om de werkzaamheden opnieuw te verrichten, aanpassingen of verbeteringen aan te brengen of de factuur te verminderen met een bedrag dat evenredig is met het gebrek.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Kuraga is aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen bij de uitvoering van de Opdracht of Overeenkomst, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop daarbij vertrouwd mag worden.

11.2 Elke aansprakelijkheid van Kuraga is uitdrukkelijk beperkt tot maximaal het bedrag gemoeid met de Opdracht (met een maximum van € 2.500,– per gebeurtenis en een maximum van € 5.000,– per kalenderjaar). De aansprakelijkheid van Kuraga zal verder hoe dan ook nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd.

11.3 Kuraga heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Client ongedaan te maken, te beperken, herstellen of verbeteren. Indien Kuraga niet in staat wordt gesteld de schade ongedaan te maken of te herstellen, vervalt het recht op schadevergoeding.

11.4 Kuraga is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

11.5 Kuraga is voor eventuele tekortkomingen van bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derde(n) niet aansprakelijk.

11.6 Kuraga is niet aansprakelijk voor het niet deugdelijk functioneren van de bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevens en bestanden, registers of andere zaken, geen enkele uitgezonderd.

11.7 Kuraga is niet aansprakelijk voor beschadiging, teniet gaan en/of kennisname door onbevoegden van bescheiden en/of gegevens tijdens vervoer, verzending per post, elektronische verzending, bewerking en/of verzending door middel van een online systeem, ongeacht of het vervoer, de verzending en/of de bewerking geschiedt door of namens Client, Kuraga of derden.

11.8 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Kuraga.

11.9 Een aanspraak tot schadevergoeding vervalt indien deze niet binnen een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij Client bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn, bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

12. Vrijwaring

12.1 Client vrijwaart Kuraga voor alle aanspraken en vorderingen van derden die direct of indirect samenhangen met de uitvoering van de werkzaamheden door Kuraga, tenzij een en ander het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Kuraga.

13. Overmacht

13.1 Indien Kuraga zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk na kan komen en indien dit niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot ziekte van werknemers, ingeschakelde derde(n), storingen in het computernetwerk, stakingen, overheidsmaatregelen, brand, overstromingen, molest en andere stagnatie in de normale gang van zaken, worden die verplichtingen opgeschort totdat Kuraga in staat is ze op de overeengekomen wijze na te komen, zonder dat Kuraga in verzuim raakt en zonder dat hij tot enige schadevergoeding is gehouden.

13.2 Indien de overmachtssituatie langer dan één maand voortduurt, heeft Client het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen, zonder recht tot het vorderen van enige schadevergoeding ter zake van de ontbinding.

13.3 Indien er reeds sprake is van gedeeltelijke uitvoering, kan ontbinding slechts betrekking hebben op de toekomst en is Client een prijs verschuldigd evenredig aan het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst.

14. (Tussentijdse) beëindiging

14.1 Partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde door opzegging eenzijdig beëindigen. Opzegging geschiedt schriftelijk. Partijen nemen hierbij een opzegtermijn van één kalendermaand in acht.

14.2 Partijen kunnen de overeenkomst voorts opzeggen met onmiddellijke ingang in geval van liquidatie, (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, beslaglegging, schuldsanering of andere situatie waardoor de wederpartij niet meer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

14.3 In geval van opzegging behoudt Kuraga het recht op honorarium voor de reeds verrichte werkzaamheden en heeft voorts recht op een vergoeding voor de gemaakte kosten en bijkomende kosten alsmede recht op een redelijke vergoeding voor de schade en/of kosten als gevolg van de voortijdige beëindiging van de overeenkomst.

15. Toepasselijk recht en geschillen

15.1 Op de rechtsverhouding tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen die uit deze rechtsverhouding voortvloeien en waarvoor partijen niet in onderling overleg een oplossing kunnen bereiken, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.